top of page

xúc tác Butanox Indo, xúc tát Mekpo Trung Quốc [5kg can]

 • Sản phẩm cùng chủng loại:

  • MEKPO 808 - China.
  • Butanox M60 : Kawakuchi- Indonesia.
  • Trigonox V388: Akzo Nobel.
  • Butanox M50: Akzo Nobel.
  • Butanox M50A: Akzo Nobel.
  • Butanox M60: Akzo Nobel. 


  Xuất xứ: Butanox Indo, Mekpo China

   

  Công dụng: 

  • cứng nhựa Polyester
bottom of page