top of page

hương Dừa tan dầu, không phải Dầu Dừa - đậm đặc hơn

hương Dừa tan dầu, không phải Dầu Dừa - đậm đặc hơn

  • hương Dừa tan dầu

    • không phải Dầu Dừa.
    • đậm đặc hơn Dầu Dừa nhiều.
    • Malaysia, can 5kg.

     

bottom of page